دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
گفتگو با موسولینی جزئیات
افزودن به سبد خرید
گفتگو با موسولینی
2,500,000 ریال
دفترهای زندان - دفتر چهارم جزئیات
افزودن به سبد خرید
دفترهای زندان - دفتر چهارم
2,950,000 ریال
دولت های فرومانده و زوال نهادی جزئیات
افزودن به سبد خرید
دولت های فرومانده و زوال نهادی
4,250,000 ریال
مسئولیت و داوری جزئیات
افزودن به سبد خرید
مسئولیت و داوری
3,000,000 ریال
هومو ساکر - قدرت حاکم و حیات برهنه جزئیات
افزودن به سبد خرید
هومو ساکر - قدرت حاکم و حیات برهنه
2,000,000 ریال
یهودی ستیزی - هانا آرنت جزئیات
افزودن به سبد خرید
یهودی ستیزی - هانا آرنت
%12
2,904,000 ریال
مارکسیسم غربی - اشاره جزئیات
افزودن به سبد خرید
مارکسیسم غربی - اشاره
%12
1,760,000 ریال
دکتر محمد مصدق _سرگذشت سیاسی جزئیات
افزودن به سبد خرید
دکتر محمد مصدق _سرگذشت سیاسی
2,600,000 ریال
خیز خام - کشاکش مستمندان و دبوان سالاران جزئیات
افزودن به سبد خرید
خیز خام - کشاکش مستمندان و دبوان سالاران
%12
3,256,000 ریال
به‏ سوی‏ تمدن‏ جدید  - نشر نو جزئیات
افزودن به سبد خرید
به‏ سوی‏ تمدن‏ جدید - نشر نو
%12
748,000 ریال
سیاست جستار - نشر نی جزئیات
افزودن به سبد خرید
سیاست جستار - نشر نی
%12
1,012,000 ریال
فمینیسم زیر سایه نئولیبرالیسم جزئیات
افزودن به سبد خرید
فمینیسم زیر سایه نئولیبرالیسم
%12
1,848,000 ریال
دمکراسی در آمریکا - دانش سیاسی جزئیات
افزودن به سبد خرید
دمکراسی در آمریکا - دانش سیاسی
%12
880,000 ریال
بوروکراسی جزئیات
افزودن به سبد خرید
بوروکراسی
%12
1,540,000 ریال
دعوت به تماشای دوزخ جزئیات
افزودن به سبد خرید
دعوت به تماشای دوزخ
%12
4,303,200 ریال
اروپا فروپاشی یا تجدید ساختار جزئیات
افزودن به سبد خرید
اروپا فروپاشی یا تجدید ساختار
%12
1,408,000 ریال
بریکس و اهداف راهبردی روسیه در نظام بین الملل جزئیات
افزودن به سبد خرید
بریکس و اهداف راهبردی روسیه در نظام بین الملل
%12
396,000 ریال
قدرت کلمات - گزیده مقالات جزئیات
افزودن به سبد خرید
قدرت کلمات - گزیده مقالات
%12
1,760,000 ریال
خاورمیانه نو - نظریه و عمل جزئیات
افزودن به سبد خرید
خاورمیانه نو - نظریه و عمل
%12
1,320,000 ریال
برژنف - از ثبات و رکود تا زوال و فروپاشی جزئیات
افزودن به سبد خرید
برژنف - از ثبات و رکود تا زوال و فروپاشی
%12
3,960,000 ریال
مارکسیسم و ستم بر زنان جزئیات
افزودن به سبد خرید
مارکسیسم و ستم بر زنان
%12
1,320,000 ریال
لیبرالیسم و نارضایتی‌های آن جزئیات
افزودن به سبد خرید
لیبرالیسم و نارضایتی‌های آن
%12
1,100,000 ریال
لنین بدون نقاب جزئیات
افزودن به سبد خرید
لنین بدون نقاب
%12
748,000 ریال
نقد تحریف مدرن امام خمینی - جنگ عراق و ایران جزئیات
افزودن به سبد خرید
نقد تحریف مدرن امام خمینی - جنگ عراق و ایران
%12
1,408,000 ریال
ده مقاله از مارکس و انگلس جزئیات
افزودن به سبد خرید
ده مقاله از مارکس و انگلس
%12
492,800 ریال
نمادگرایی قومی و ملی‌گرایی - رویکرد فرهنگی جزئیات
افزودن به سبد خرید
نمادگرایی قومی و ملی‌گرایی - رویکرد فرهنگی
%12
880,000 ریال
نامه‌هایی برای ایران جزئیات
افزودن به سبد خرید
نامه‌هایی برای ایران
%12
1,496,000 ریال
اسمبلی جزئیات
افزودن به سبد خرید
اسمبلی
%12
2,068,000 ریال